ΚΔΑΠ «ΧΑΡΑΠΟΛΙΣ»

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 1 – ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Τα παιδιά είναι το μέλλον του κόσμου. Οι γονείς, η οικογένεια και γενικά η κοινωνία οργανώνουν την ζωή τους προσπαθώντας να ικανοποιήσουν την περιέργεια των παιδιών, καθώς και την όρεξη για μάθηση και παιχνίδι. Το μέλλον των παιδιών και κατ’ επέκταση το μέλλον του κόσμου οφείλει να διαμορφώνεται με αρμονία και συνεργασία. Τα παιδιά θα λάβουν τα απαραίτητα ερεθίσματα για να αναπτύξουν τις ατομικές τους δεξιότητες, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να ισχυροποιήσουν την αντίληψή τους. Η παιδική ηλικία είναι περίοδος γαλήνης, αθωότητας, μάθησης, ανάπτυξης παιχνιδιού και ειρήνης. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι οργανισμοί ασχολούνται με την σωστή ανάπτυξη των παιδιών.

Το πρόγραμμα του ΚΔΑΠ «ΧΑΡΑΠΟΛΙΣ» αποσκοπεί:

 • Στην παραμονή για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας πέραν του σχολικού ωραρίου σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί μέσα από το παιχνίδι, την ζωγραφική, την συζήτηση.
 • Να αξιοποιήσει σωστά τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού
 • Να δώσει κίνητρα και ευκαιρίες στο κάθε παιδί
 • Να βοηθήσει την εργαζόμενη μητέρα

 

Άρθρο 2 – ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ

  

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) «ΧΑΡΑΠΟΛΙΣ» είναι Μονάδα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) με καλή υγεία, από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως και 12 χρόνων (δηλ. από 5-12 χρόνων). Στη μονάδα αυτή μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Σκοπός του ΚΔΑΠ «ΧΑΡΑΠΟΛΙΣ» είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.

 

Άρθρο 3 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  

Το ΚΔΑΠ «ΧΑΡΑΠΟΛΙΣ» για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω προβλέπεται να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας
 • Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας
 • Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων
 • Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες

Πιο συγκεκριμένα στο ΚΔΑΠ «ΧΑΡΑΠΟΛΙΣ» θα δημιουργηθούν τμήματα κατάλληλα για όλες τις προβλεπόμενες ηλικίες (5 ετών έως 12 ετών) σε διάφορες και διαφορετικές δραστηριότητες:

 • Τμήμα εικαστικών (ζωγραφικής, κατασκευών κλπ.)
 • Τμήμα ρομποτικής
 • Τμήμα πληροφορικής
 • Τμήμα κυκλοφοριακής αγωγής
 • Τμήμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
 • Τμήμα εκπαίδευσης πρόληψης φυσικών καταστροφών
 • Τμήμα μουσικής υγείας και υγιεινής
 • Τμήμα μαγειρικής

 

Κατά την διάρκεια λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π. ενδέχεται να γίνει κάποια τροποποίηση στα τμήματα που θα λειτουργήσουν, ανάλογα με την ανταπόκριση των παιδιών και προκειμένου πάντα η απασχόληση τους να παραμένει ενδιαφέρουσα και εναλλακτική. Όλες οι δραστηριότητες του Κ.Δ.Α.Π. θα ανταποκρίνονται και θα εκσυγχρονίζονται με τις απαιτήσεις της εποχής.

 

 

Άρθρο 4- ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ

  

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ «ΧΑΡΑΠΟΛΙΣ», που βρίσκεται, στο 7ο χλμ. Επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου στην εκτός σχεδίου περιοχή Ν. Ευκαρπίας, πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-10-2001).

 

Άρθρο 5 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

 

Στο ΚΔΑΠ «ΧΑΡΑΠΟΛΙΣ» εγγράφονται παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως και 12 χρόνων (5-12 χρόνων). Επίσης εγγράφονται παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα, αντίστοιχης ηλικίας. Απαγορεύεται η εγγραφή παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, στον οποίο ανήκει το ΚΔΑΠ χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής παιδιών που διαμένουν σε όμορους Δήμους ή περιοχές.

 

Κατάτηνεγγραφήεπιλέγονταικατάπροτεραιότηταπαιδιά:

Α) Ωφελούμενων γυναικών της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Β) Ανέργων και εργαζομένων γονέων, καθώς και τα παιδιά οικονομικά αδύνατων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια (π.χ. παιδιά ορφανά από δύο ή έναν γονέα, παιδιά άγαμων μητέρων, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από γονείς με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολύτεκνων οικογενειών κλπ.) και

Γ) Όλων των υπόλοιπων κατηγοριών.

 

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Για ωφελούμενους της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται κατά το χρόνο που ορίζεται από την ανωτέρω σχετική πρόσκληση.

Τα κριτήρια επιλογής – εγγραφής των επιχορηγούμενων τέκνων, προσαρμόζονται κάθε φορά στο εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή όπως τροποποιηθεί και ισχύσει.

Επιπλέον, το Κέντρο απαιτεί τα εξής δικαιολογητικά:

 

 

 

 1. Αίτηση εγγραφής – συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την οποία να προκύπτει η ηλικία του παιδιού.
 3. Αντίγραφο της Εντολής Τοποθέτησης
 4. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού.

Β) Για μη ωφελούμενους της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

 1. Αίτηση εγγραφής – συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού
 3. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την κατάσταση υγείας του παιδιού
 4. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που ο υπεύθυνος του κέντρου κρίνει απαραίτητο
 5. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται :

Α) Για ωφελούμενους της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» αμέσως μετά την παραλαβή των εντολών τοποθέτησης

Β) Για μη ωφελούμενες της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Κριτήριο επιλογής των παιδιών είναι η οικονομική κατάσταση της οικογένειας και η σύνθεση αυτής. Προηγούνται τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, παιδιά πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών καθώς και παιδιά γονέων με σωματική ή πνευματική αναπηρία.

 

Άρθρο 6 – ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

 

Το ΚΔΑΠ προσαρμόζει την λειτουργία τους ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής.

Το Κέντρο διακόπτει τη λειτουργία του

 • κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος .
 • Από 1η Αυγούστου μέχρι και την 20η Αυγούστου (για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης)

Το Κέντρο μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία του και κατά τους θερινούς μήνες ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και κατά την κρίση του τελικού δικαιούχου (σχετ. ΚΥΑ αριθ. 4036/27-7-2001 ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001).

Συγκεκριμένα το ωράριο λειτουργίας είναι το παρακάτω :

Ημέρα Εβδομάδας Χειμερινό Ωράριο

(Δύο Βάρδιες)

Θερινό Ωράριο

(Δύο Βάρδιες)

Συνολικές Ώρες Λειτουργίας

ανά ημέρα

Χειμερινό Θερινό
Δευτέρα 17:30 – 21:30 12:00 – 16:00 4 4
Τρίτη 17:30 – 21:30 12:00 – 16:00 4 4
Τετάρτη 17:30 – 21:30 12:00 – 16:00 4 4
Πέμπτη 17:30 – 21:30 12:00 – 16:00 4 4
Παρασκευή 17:30 – 21:30 12:00 – 16:00 4 4
Ώρες λειτουργίας ανά βδομάδα 20 ώρες / εβδομάδα
Μήνες λειτουργίας ανά έτος 11 μήνες / έτος

 

Προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες φιλοξενίας όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού παιδιών ημερησίως, αλλά και για λόγους ηλικιακής ομοιογένειας των τμημάτων και αποδοτικότερης εκπαιδευτικής διαδικασίας και δημιουργικής απασχόλησης, το ΚΔΑΠ λειτουργεί σε μια (1) βάρδια ως εξής :

α) Για το χειμερινό ωράριο , δηλ. από 17:30 – 21:30, ως εξής: Β’ βάρδια : Από 17:30 – 21:30 και

β) Για το θερινό ωράριο, δηλ. από 08.00 – 16.00μμ, ως εξής: Β’ βάρδια από 12:00 – 16.00μμ.

 

Σε κάθε βάρδια ορίζεται, ως ελάχιστο, η τετράωρη απασχόληση των παιδιών. Ο αριθμός των παιδιών σε κάθε βάρδια δε θα ξεπερνά τον οριζόμενο στην απόφαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

 

Άρθρο 7 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 Το Κέντρο στελεχώνεται από:

α. Εξειδικευμένο προσωπικό, για την δημιουργική απασχόληση, ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν. – Άτομα δύο (2) και συγκεκριμένα: Εκπαιδευτικοί ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ

Οι ανωτέρω θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πχ ΙΕΚ), σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής. Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού / παιδιών είναι 2 άτομα ανά 25 παιδιά

β. Προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών – Άτομα ένα (1) ή συνεργείο καθαρισμού.

 

Στο Κέντρο θα απασχολείται με Συμβάσεις Έργου και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετουμένων.

Το προσωπικό που θα ασχοληθεί στο Κέντρο θα υποβάλει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Θέματα προσωπικού που αφορούν στα τυπικά προσόντα, μισθοδοσία κ.ά. ρυθμίζονται βάση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 4036/27-7-2001(ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και βάση των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠΕΣΔΔΑ.

Το εξειδικευμένο προσωπικό προσπαθεί να εντοπίσει και να καλλιεργήσει τις ικανότητες και δεξιότητες του παιδιού, να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία.

Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού είναι ανάλογες με το ωράριο εργασίας και τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου. Αδικαιολόγητη απουσία του προσωπικού από το Κέντρο κατά τις εργάσιμες ώρες και χωρίς άδεια του/της Διαχειριστή δεν επιτρέπεται.

Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, να εκτελεί τα καθήκοντά που του αναθέτουν και να φροντίζει για την διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου.

 

 

Άρθρο 8 – ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

 

 

Στο ΚΔΑΠ τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα βιβλία: α) Βιβλίο συμβάντων

β) Βιβλίο παρουσίας παιδιών

γ) Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου

 

 

Άρθρο 9 – Οικονομικοί Πόροι

 

 

Α) Για τα παιδιά των ωφελούμενων γυναικών της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», δεν θα καταβάλλεται καμία επιπρόσθετη αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς το κόστος φιλοξενίας καλύπτεται από την αξία των εντολών τοποθέτησης.

Β) Για τα παιδιά των μη ωφελούμενων γυναικών της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», ορίζονται κριτήρια επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς στις οικογένειες των φιλοξενούμενων παιδιών. Σε περίπτωση επιβολής οικονομικής εισφοράς, αυτή πρέπει να συμφωνείται με τον κηδεμόνα πριν την έναρξη του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή.